Kur'an'ı Cüzleriyle Tanıyalım: 4. Cüz

Kur'an'ı Cüzleriyle Tanıyalım: 4. Cüz

 

 • 4. cüz Âl-i İmrân Sûresi’nin 92. ayetiyle başlar. Sonra Nisa Sûresi başlar ve bu sûrenin 23. ayetiyle cüz biter.
 • 4. cüzde;

-Allah’ın evi Kabe’nin yapımı ve konumuyla ilgili ayetler vardır.

-Mü’minler’in Kur’an-ı Kerim’in etrafında toplanmalarını ve asla bölünmemelerini, vahdeti korumalarını, bunun gereği olarak birbirlerine iyiliği emredip kötülükten sakındırmak için gayret etmelerini, bölünen diğer ümmetlerden öğüt/ibret almalarını tavsiye eden ayetler vardır.

 • Kur’an’ımıza göre ana konu her zaman tevhittir yani tek ilah olan Allah’a imanımızın sağlam olmasıdır. Diğer ana konular ise peygambere itaat, ahiret, dünyaya tapınmamak gibi konulardır.
 • Al-i İmrân Sûresi’nin 110. ayeti, “Siz insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz.” şeklindedir. Ayetler birlikte ele alındığında 4. cüzün neredeyse en ağır konusu, ümmet şuuru ve ümmetin bir arada durmasının ağırlığı konusudur.
 • Öne çıkan konularından birisi de Ümmeti Muhammed’in liderlerinin; kötü arkadaş, kötü danışman ve kötü çevreden nasıl etkilenecekleri konusundaki ikazlardır. Allah Teâlâ burada, bu liderlerin danışmanlarının ve arkadaş çevrelerinin asla kötü kimselerden oluşmaması gerektiği noktasında uyarmaktadır.
 • Uhud Gazvesi, 4. cüzün en ağır konuları arasında bulunur ve burada geniş bir şekilde bahsedilir. Uhud Gazvesi üzerinden verilen örneklerle günahların ve Allah’a isyanın ümmeti/toplumu nasıl çökertebileceği anlatılır ki bunların başında faiz ve dünyevileşmeden bahsedilir.
 • Allah’ın takva sahibi kullarının hangi özellikleriyle bilindikleri konusu 4. cüzde geçen konulardandır. Özellikle onların nasıl zikir yaptıkları ve nasıl kötülüklere karşı kendilerini korudukları, nasıl kin ve nefret gütmedikleri konularıyla ilgili bilgiler vardır.
 • Burada Allah Teâlâ’nın meâlen, “Mahzun olmayın ve kendinizi basit görmeyin!” şeklinde bir uyarısı vardır. Çünkü psikolojisi çökmüş Müslümanların, Allah Teâlâ’nın yeryüzündeki muradı olan “İslam dinini yayma, onun şeriatını yaşama ve yaşatma” mücadelesinde başarılı olamayacakları ve hedefe ulaşamayacakları konusunda uyarılar vardır.
 • Bu cüzde, Yahudiler başta olmak üzere Ehli Kitâb’ın ve kafirlerin, aralarındaki ve hatta kendi içlerindeki görüşlerde nasıl bir tenakus yani çelişki içinde olduklarını Allah Teâlâ Mü’minlere göstermektedir.
 • Bu cüzde Rabbani eğitim, Rabbani adam, Rabbani insan mantığı ele alınır. Yani bir Mü’min, “Rabbim için ve Rabbim ile yaşarım; yaptıklarımı da Rabbime sunarım.” mantığıyla yaşamalıdır.
 • Bu cüzde uzun uzun gökler, insan ve Allah’ın mahlûkatı gibi bu evrene ait konuları tefekkür etmek anlatılır; yani mesele, kâinat kitabından hayatı yönlendiren sonuçlar çıkarma meselesidir.
 • Burada, kâinata dair derin tefekkürü gösteren ayetleri Mü’min olarak akletmeye ve bu evren üzerinde yapılan tefekkürün bir iç muhasebesini yapan şuuru edinmeye dair işaretler vardır.
 • 4. cüze baktığımızda Nisa Sûresi’nin bu cüzde başladığını görürüz. Nisa Sûresi’nde özellikle yetim, kadın ve zayıf kişilerin hakları öne çıkarılır ve bu haklara dikkat edilmesi gerektiği anlatılır.
 • Mesela yetimden, kadından, bir şey yapamayacak kadar zayıf kalmış zavallılardan söz ederken Allah Teâlâ; iman, ahiret ve cehennem gibi ağır ve etkili başlıklar kullanarak bu haklara riayet edilmesini emreder.
 • 4. cüzde miras konusuna yer verilir ve bir insan öldükten sonra malının nasıl ve kimler arasında taksim edileceği anlatılır.
 • 4. cüzün içindeki en çarpıcı başlıklarından birisi de miras konusunda kadının haklarına yer vermesidir. Mirasta erkeğe iki, kadına bir şekilde bir dağıtım olduğu burada anlatır. Kur’an, o günün toplumlarında bir ilk olarak “Kadının da mirasta hakkı var!’ diye bir hüküm koymuştur.
 • 4. cüzde yer alan önemli ve son konu da hangi kadınlarla evlenmenin haram olduğu konusudur; burada bununla alakalı bir listeye yer verilmiştir.

0 Yorum

Bu içerik ile ilişkili bir yorum bulunmamaktadır.
Yorum Yap